Regulamin KonkursówKONKURS "RUSZAJ Z NORWIT"

Regulamin niniejszy precyzuje warunki konkursu „RUSZAJ Z NORWIT” („Konkurs”) realizowanej w Norwit Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów („Sklep stacjonarny”) oraz pod adresem https://norwit.pl/ („Sklep internetowy”).

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Norwit Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów.

2. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 15.09.2023 od godziny 12:00 do 09.10.2023 do godziny 12:00.

3. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnik musi być pełnoletni.
 • Uczestnik musi posiadać ważny profil na platformie Facebook lub Instagram.
 • Uczestnik musi dokonać polubienia profilu NORWIT.PL na platformie Facebook lub Instagram oraz napisać komentarz pod postem konkursowym, zawierający hashtag #RUSZAJZNORWIT.
 • Uczestnik nie może być pracownikiem firmy Norwit Sp. z o.o.

4. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest pięć sportowych koszulek NORWIT.PL. Każda osoba może otrzymać jedną koszulkę. Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty ani na równowartość pieniężną.

5. Losowanie nagród

Losowanie nagród nastąpi 10.10.2023 o godzinie 12:00 na żywo na platformie Facebook oraz Instagram.

6. Odbiór nagród

Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagród.

7. Dodatkowe informacje o konkursie

Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowejFacebook oraz Instagram.

Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji.

Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część Regulaminu sklepu zamieszczonego pod adresem https://www.norwit.pl/regulamin-sklepu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji.

Regulamin „Konkursu Świątecznego”

1. Organizator Konkursu

Organizatorem „Konkursu Świątecznego” jest NORWIT Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 20, 41 – 506 Chorzów, KRS: 0000762835, NIP: 6431771366, REGON: 382051926.

2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godz. 00:01 dnia 1.12.2023 r., kończy zaś o godz. 23.59 dnia 31.12.2023 r.

​3. Warunki uczestnictwa

 • Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Regulamin dostępny będzie w sklepie stacjonarnym NORWIT i na stronie internetowej www.norwit.pl przez czas trwania Konkursu. Może być on odtwarzany przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych, jak również utrwalany za pomocą programów do edycji dokumentów tekstowych. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba, która spełnia następujące wymagania:

- jest pełnoletnia,

- zakupi w sklepie stacjonarnym lub internetowym, wyżej wymienionym dowolny produkt (lub produkty) w określonym terminie tj. 1.12.2023 od godziny 00:01 do 31.12.2023 do godziny 23:59,

- zapozna się z Regulaminem,

- wykona zadanie Konkursowe, tj. wyśle kreatywne zdjęcie z zakupionym produktem, 

 • Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik firmy NORWIT.

​4. Nagroda

Sklep NORWIT przygotował jako nagrodę zestaw Milwaukee, w jego skład wchodzą następujące produkty:

 • M 12 Fuel subkompaktowa wiertarka udarowa Milwaukee FPD2-0,
 • M 12 ładowarka Milwaukee C12 C,
 • M 12 akumulator 4.0 Ah Milwaukee B4,
 • torba na narzędzia Milwaukee.

Nagroda nie podlega wymianie na inne produkty ani na równowartość pieniężną.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 • Wszystkie zgłoszenia konkursowe, spełniające wymogi Regulaminu, zostaną ocenione przez członków komisji konkursowej powołanych przez Organizatora.
 • Zadania konkursowe uczestników będą podlegać ocenie pod kątem kreatywności.
 • Z obrad komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół, w którym wyszczególnione zostanie, które zdjęcie zwyciężyło.
 • Wynik konkursu, wraz z wygraną pracą konkursową, zostanie opublikowany na platformach Facebook i Instagram w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 12.00.

​6. Odbiór nagród

Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.

Nagrodę będzie można odebrać w sklepie, możliwa jest także wysyłka kurierem na adres zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora.

7. Dane osobowe

 • Administratorem danych jest Norwit Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów (dalej: „Norwit”):
 1. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, tj. w szczególności w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyniku Konkursu, publikacji danych zwycięzcy, wydania nagrody, rozpatrzenia reklamacji związanych z Konkursem, ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw - Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (m.in. w celu realizacji zobowiązań podatkowych związanych z Konkursem), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Na potrzeby Konkursu administratorzy przetwarzają następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, dane z paragonu dotyczącego zakupu Produktu, a także inne niezbędne dane określone Regulaminem potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, tj. datę zgłoszenia do Konkursu, adres IP uczestnika, który dokonał zakupu w formie elektronicznej .
 • Dane osobowe uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe uczestników przetwarzania na potrzeby Konkursu będą przechowywane przez administratora nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konkursu (na wypadek zgłoszenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem), z zastrzeżeniem, iż dane dotyczące zwycięzców Konkursu przechowywane będą tak długo jak wymagają tego obowiązujące przepisy podatkowe praz przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Dane uczestników mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub realizacji innej formy roszczeń zgłoszonych przez uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 • Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane lub mogą uzyskać do nich dostęp następujące podmioty: usługodawcy administratorów, z pomocą których administrator realizuje cele przetwarzania (tacy odbiorcy danych jak: podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, usługi marketingowe, usługi w zakresie obsługi Klienta, usługi w zakresie wsparcia IT, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe i archiwizacyjne.
 • Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnicy mają prawo żądania od odpowiedniego administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawienia), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratorów, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

  ​8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Organizator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów tej ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Organizator za pośrednictwem Strony udostępnia uczestnikom usługę polegającą na możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz usługę polegającą na możliwości otrzymania i utrwalenia Regulaminu.
 • Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet (np. komputer, smartfon itp. Wyposażone w dostęp do Internetu).
 • Korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet (np. narażenie na złośliwe oprogramowanie). Rekomendowane jest przedsięwzięcie m.in. następujących kroków w celu zminimalizowania takich ryzyk: posiadanie zaktualizowanego programu antywirusowego, posiadanie własnej zapory sieciowej, nieotwieranie załączników e-mail niewiadomego pochodzenia.
 • Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania poprzez Stronę treści o charakterze bezprawnym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów.
 • Rozpoczęcie przez uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

​9. Postanowienia końcowe

 • Uczestnik konkursu może złożyć reklamację przesyłając wiadomość na adres Norwit Sp. z o.o., ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazane przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi pocztą lub pocztą elektroniczną na adres podany przez osobę składającą reklamację. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na rozstrzygnięcie, jak i bieg terminu Konkursu. Złożenie reklamacji nie wyklucza i nie ogranicza uczestnika w dochodzeniu swoich praw na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.
 • Konkurs nie jest grą losową ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.12.2023 r.