Regulamin zwrotów czyli prawo do odstąpienia od umowy NORWIT.pl

Prawo do odstąpienia od umowy

(Niniejszy rozdział dotyczy  jedynie Klientów będących Konsumentami  w rozumieniu par. II pkt 2 Regulaminu Sklepu Internetowego firmy Norwit Sp. z o.o. (https://www.norwit.pl/regulamin-sklepu). Przedsiębiorcy kupujący na fakturę VAT zgodnie z ustawą nie mają możliwości zwrotu zakupionego sprzętu).

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j. ),  składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Norwit Sp. z o.o., ul. Inwalidzka 20, 41-103 Chorzów lub adres e-mailowy:  [email protected]

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Norwit Sp. z o.o., ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj (prosimy o skopiowanie linku do swojej przeglądarki): https://www.norwit.pl/zwroty-reklamacje

9. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura). Sprzęt zwracany nie może nosić śladów użycia. 

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j. ),  w tym w odniesieniu do:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
  • świadczeń, których przedmiotem są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta. 
  • zwrotowi nie podlega usługa serwisowa zalania i sprawdzenia zakupionego sprzętu.

11. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy jako umowy zawartej na odległość określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.)